Dansk Flyvedueklubs love

 

 

§ - 1: Navn.

Klubbens navn er Dansk Flyvedue klub og er stiftet den 9/1-1983

 

§ - 2: Klubbens formål.

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskab til flyvesporten i Danmark, herunder at samle, repræsentere og bistå alle opdrættere af duer, der helt eller delvis, opdrætters medhenblik på duernes fysiske præstationer. klubben udsender årligt opdrætterliste overmedlemmerne. Endvidere udsendes efter yderligere meddelelser .                                    (" FLYVEDUEBLADET") . Klubben arrangerer regelmæssig udflugter, sammenkomster, demonstrationer og lignende i fornødent omfang afholder klubben konkurrencer for interesserede.

 

§ - 3: Medlemskab.

Begæring om medlemskab rettes til bestyrelsen,  til begæring om udmeldelse rettes til kasseren senest den 15 septemper, efter vilkendato maner pligtig til at betale til at kontingent for det kommene regnskabsår. Udelukkelse kan finde sted, når et medlem i strid med formålsparagraffen. Beslutningen om udelukkelse træffes af generalforsamlingen.

 

§ - 4: Kontingent.

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 

§ - 5: Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 1 september til den 31 august. Kasseren forvalter klubbens økonomi og opkræver kontingent, evt ved postopkrævning med tillæg for gebyr. Kasseren er pligtig til at føre regnskab om alt vedrørende klubbens økonomi. Kasseren foranlediger klubbens midler indsat på konto i pengeinstitut. Der må forefindes et mindre beløb til bestridelse af løbende udgifter. For såvel udgifter som indtægterskal der foreligge bilag.

 

§ - 6: Revision.

Revision af klubbens regnskaber skalforetages 1 gang årlig med afstemning af beholdning i pengeinstitut og kontant beholdning.

 

§ - 7: Generalforsamling.

Ordiner generalforsamling afholdes den sidste lørdag i septemper måned i henhold tilfølgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens beretning
  4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Valg af bestyrelse samt suppelander ( se § 9 ).
  6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, afgørelsertræffes ved simpel flertal, og afstemningen sker ved håndsoprækning. Fremsætter mindst 5 medlemmer krav herom skal afstemningen være skriflig. Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før afholdelsen.

 

§ - 8: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 8 medlemmer fremsætter skriftlig krav derom.

 

§ - 9: Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 mand, der vælges på den ordinære generalforsamling således, at formanden og to bestyrelsemedlemmer vælges på lige årtal, kasseren, sekretæren, og revisor vælges på ulige årstal.

 

§ - 10: Vedtægtsændringer og klubbens ophævelse.

Forslag til vedtægtsændring fremsættes skriftligt og kan kun behandles på denordinære generalforsamling. Der kræves 2/3 af de fremmødtes skriftlige samtykke. Forslag om klubbens ophævelse fremsættes skrifligtog kan kun behandles på denordinære generalforsamlig. Der kræves 2/3 af de fremmødtes skriftlige samtykke. Ved klubbens ophævelse ifølge vedtægter, beslutter denordinære generalforsamlig, hvordan klubbens formue, protokoller og andre effekter skal forvaltes i eftertiden.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Skanderborg den 1-9-2001

Preben Riggelsen                                                                      Svend Nielsen